BFI me detaje për zeqatin: Ari, argjend, para apo kafshë – ja si duhet të paguhet

Lajme Maqedoni

Nga Bashkësia Fetare Islame njoftojnë se zeqati në ari, nisabi arit prej ku fillon llogaritja e zeqatiti është 91,6 gramë. Prej sasisë së poseduar nga ari për zeqat jepet 2,5 për qind.

Postimi i plotë i BFI-së:

1. Zeqati ne ari

Nisabi i arit prej ku fillon logaritja e zegatit eshte 91,6 gram. Prej sasise se poseduar nga ari per zeqat jepet 2.5 %.

Nese zegatin e jep nga vetê esenca e pasurise, pra nga ari, atêhere e jep 2.5% nga lloji qê e posedon. Kjo logaritet si vijon: (91,6: 40 = 2.29 gr.)

Nese zegatin e jep ne valute monetare athere nisabi i zegatit ne valute sipas berzes
aktuale eshte: (91,6 x 60.00 = 5,496.00 Euro (5,496.00: 40 = 137,4 Euro zegat).

2. Zeqati ne argiend

Nisabi i zeqatit ne argend eshte 700 gram argjend nga e cila jepet 2.5 % nga esenca ose nga kundervlera e saj.

3. Zegati ne vlera monetare.

Nisabi i zegatit edhe per valutat e ndryshme monetare perfitohet nga nisabi i arit, sipas berezes aktuale ge eshte 5,496.00 Euro, (ose kundervlera eçdo valute me kete).

4. Zeqati ne bagëti – kafshe

a. Nisabi i zeqatit per kafshët e imta (dele/dhi).
> Nga 40 dele/dhi deri ne 120 dele /dhi zekat jepet nje dele/dhi.
Nga 121 – 200 jepen zegate dy del/dhi
Nga 201 – 300 jepen zeqate tri dele/dhi
Nga 301 – 400 jepen zeqate kater dele/dhi.
Nga 401 – 500 jepen zegate pese dele/dhi
> Pastaj ne do 100 dele/dhi, zegati jepet nga nje dele/dhi.
b. Zeqati ne kafshe tê mêdha (lope, buallica).
Ne bagetine e madhe nisabi fillon nga tridhjete si vijon:
• Nga 30 – 39 zeqati jepet nje viç qe ka mbushur nje vjet.
AA入
Nga 40 – 59 zeqati jepet nje viç ge i ka mbushur dy jet.
Nga 60 – 69 zeqati jepet dy viça qe kane mbushur nga nje vjet.
Nga 70 – 79 zeqati jepet nje viç ge ka mbushur nje jet dhe fijc vig ge ka mbushur
dy jet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *