Kompanitë e vogla dhe të mesme mund të aplikojnë për masën e subvencionimit të rrogave

Lajme Maqedoni

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut publikon Thirrje Publike për personat e papunë dhe punëdhënësit e interesuar që të marrin pjesë në masën aktive Subvencionimi i punësimit, qëllimi i së cilës është të mbështesë punësimin e personave të papunë të cilët e kanë të vështirë të kyqen në tregun e punës.

Punëdhënësve u jepet ndihmë financiare për pagesën e rrogës bruto në shumë prej 19.000,00 denarë në muaj, në kohëzgjatje prej 6 muajsh, me obligim që personin ta mbajnë në marrëdhënie pune edhe për 12 muaj shtesë.
Personat e papunë dhe punëdhënësit e interesuar mund të aplikojnë deri më datën 12.6.2023.

Informacione më të detajuara mund të merren në Klubet e Punës të 30 Qendrave të Punësimit, në kontakt telefonin 02-3111-850 lok. 5010 dhe në ueb faqen www.av.gov.mk
https://av.gov.mk/konkurse-per-masat-aktive.nspx
https://av.gov.mk/per-punedhenesit.nspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *